Turizm tahsis yönetmeliğinde değişiklik!

Turizm tahsis yönetmeliğinde değişiklik!
24 Temmuz 2020, 08:14
Kamu taşınmazlarının turizm tahsisleriyle ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

Değişiklikler şöyle:

MADDE 1 – 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kamu taşınmazları: Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde veya dışında kalan ve Kanun uyarınca Bakanlığa tahsis edilen; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazları, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici yerler ile kapanan yollar ve yol fazlalarını, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununa göre Devlet ormanı sayılan yerler ile 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ve 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince tespit ve ilân edilen yerleri ve ayrıca, ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile Devlet ormanları içinde sınırları Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve üzerinde konaklama tesisi bulunan veya yapılması uygun görülen mesire yerlerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “girişimci tarafından teklif edilen ilk katılım miktarı tutarında teminat” ibaresi “müzakereye katılmak için gerekli teminat girişimci tarafından” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “müzakere başlangıcında teklif ettiği miktar” ibaresi “müzakereye katılmak için verdiği teminat miktarı” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya “Bu yükümlülüğünü yerine getiren girişimci adına Arazi Tahsis Komisyonu kararı ile ön izin verilir.” cümlesi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Bu yükümlülüğünü yerine getiren girişimci adına Arazi Tahsis Komisyonu kararı ile ön izin verilir. Diğer” ibaresi “En yüksek ve ikinci en yüksek teklifi verenler dışındaki” şeklinde, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “yazılı bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde müzakere sonucunda kendi teklif ettiği sosyal ve teknik altyapıya katkı payı bedeli kadar teminatın Bakanlığa verilmesi istenir.” ibaresi “müzakereye katılmak için verdiği teminat miktarı ile müzakere sonucunda teklif ettiği miktar arasındaki fark tutarına ilişkin teminatın en geç bir ay içerisinde Bakanlığa verilmesi istenir.” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının son cümlesinden önce gelmek üzere “Mücbir veya kamudan kaynaklanan sebepler dışında, müzakere sonucunda ikinci en yüksek teklifi veren girişimcinin taahhüdünden vazgeçmesi veya süresi içerisinde ek teminatı getirmemesi halinde, bu girişimci tarafından müzakereye katılmak için verilen teminat Hazineye irat kaydedilir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca tahsis edilen taşınmazlar üzerinde 49 yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikli olmayan ve tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına taşınmaz olarak kaydedilmeyen, sadece taşınmazın tapu kütüğünün irtifak hakları ve gayrimenkul mükellefiyetleri sütununa kaydedilen süreli (normal) irtifak hakkı tesis edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1. Hukuk Müşaviri” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri” ibaresi “Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına “Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, yatırımcının kesin tahsis talebi geçersiz sayılır ve ön izin dönemi için alınan teminat Hazineye irat kaydedilir.” cümlesi eklenmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi “Ancak, günübirlik tesis ve kür merkezi ile kamping ve konaklama amaçlı mesire yeri yapılmak amacıyla yapılacak tahsislerde tahsis süresi yirmi yılı geçemez ve bu tahsisler kiralama şeklinde yapılır.” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “turizm” ibaresi “tesis ile kamping ve konaklama amaçlı mesire yeri” şeklinde, yedinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “hesaplanan toplam yatırım maliyetinin binde beşi oranında belirlenecek” ibaresi “cari yıl birim maliyetleri üzerinden hesaplanacak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “günübirlik,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kür merkezi ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi gereği düzenleme ortaklık payından elde edilenler hariç” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın son cümlesi “Bu şekilde yapılacak tahsislerde tahsis süresi yirmi yılı geçemez ve bu tahsisler kiralama şeklinde yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kesin tahsis” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazısının tebliğ” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “hükümler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yalnızca 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamında kalan illerde yer alan restorasyonu tamamlanmamış ve” ibaresi eklenmiş, (b) bendinin ilk cümlesinde yer alan “Bu” ibaresi, “5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamında kalan illerde yer almakla birlikte, bu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi “Turizm Yatırımı Belgesi, Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi veya Turizm İşletmesi Belgesinin iptal edilmesi halinde, belge sahibine yeniden belge alabilmesi için bir yıl süre verilir. Bir yıllık süre iptal kararının belge sahibine tebliği tarihinden itibaren başlar.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıkça” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” ibaresi “31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu ve 30/A maddesinde yer alan “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” ibareleri “Tarım ve Orman Bakanlığı” şeklinde, 30/A maddesinde yer alan “Orman ve Su İşleri Bakanlığının” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiş, 30/A maddesinin birinci cümlesinde yer alan “içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve dışında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Günübirlik tesislerin işletilmesi

EK MADDE 5 – (1) Tasarruf hakkı kamuya ait olup kamu yararına olmak üzere kamu iştiraki tarafından işletilen günübirlik tesisler için bu Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirlenecek esaslar dâhilinde Bakanlıkça geçici olarak Turizm İşletmesi Belgesi düzenlenir ve bu tesisler işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleninceye kadar bu belge ile faaliyet gösterir.

Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerindeki tesisler

EK MADDE 6 – (1) 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerindeki konaklama amaçlı tesislerin yıkılıp yeniden yapılması halinde bu yapılar için tespit edilecek olan enkaz bedelinin yıkım masrafından artan kısmı bir defaya mahsus olmak üzere tahsis yapılmadan önce yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğünce bildirilen hesaba yatırılır. Bu yapı ve tesislerin tüm yıkım işleri yatırımcı tarafından gerçekleştirilir. Yatırımcı tarafından bu işlemler sebebiyle Bakanlıktan herhangi bir hak, bedel ve tazminat talep edilemez.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlanmış İşler

GEÇİCİ MADDE 12 – (1) 1/6/2019 tarihi itibarıyla, ihale süreci başlamış ancak henüz sonuçlanmamış olan; 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile konaklama amaçlı mesire yeri kiralaması işlemlerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha