Restoran ve kafeterya niteliğindeki taşınmaz satışa çıkarıldı

Restoran ve kafeterya niteliğindeki taşınmaz satışa çıkarıldı
29 Temmuz 2022, 09:29
Tokat Turhal'da imar durumu restoran ve kafeterya olan taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Tokat'ın Turhal İlçe Belediyesi'ne ait niteliği restoran ve kafeterya olarak belirtilen 1.565,02 m2 büyüklüğündeki taşınmaz 12.000.000,00 TL muhammen bedel ve 360.000,00 TL geçici teminat bedeli ve ihale yoluyla satışa çıkarıldı. İhale bilgileri bugünkü Resmi Gazetede aşağıdaki şekilde yer buldu:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Tokat İli Turhal Belediye Başkanlığından:

1- İdarenin

a) Adı : Turhal Belediye Başkanlığı

b) Adresi : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 60300 Turhal - TOKAT

c) Telefon – Faks Numarası : 3562751031/214 - 3562761156

2- Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar Turhal Belediyesince 2886 sayılı Devlet İhale

Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile satış ihalesine çıkarılacaktır.

3- a) İhalenin Yapılacağı yer : Turhal Belediyesi Encümen Toplantı Odası

b) Tarihi ve Saati : 04/08/2022 – 10 00

4- İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler

a) Özel Şahıslar; b) Tüzel Kişilikler

- Kanuni ikametgâh - Siciline kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.

- İmza beyannamesi - İmza sirküsü

- Nüfus cüzdanı fotokopisi) - Yetkilinin Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Tebligat Adres Beyanı - Tebligat Adres Beyanı

- Sicil Gazetesi

c) Geçici teminat belgesi

d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname

e) İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık

sözleşmesi.

g) Belediye borcu yoktur belgesi.

h) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname.

5- Geçici teminat miktarı;

- İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı

Kanunun 25. maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminatı nakit veya limit dahili banka

teminat mektubu olarak 03.08.2022 tarihi saat 17:00 kadar belediyeye yatırılacak/teslim

edilecektir.

6- İhaleden doğacak kanuni kesintiler, İlan bedeli, tellallık harcı, damga vergisi ve diğer

harçlar müşteriye aittir.

7- Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul

edilmeyecektir.

8- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine

getirmeleri gerekmektedir.

9- İhaleye ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 300,00 TL

karşılığında mesai saatleri içerisinde temin edilecektir.

10- İhale dosyaları en geç 03.08.2022 tarihi saat 17:00 kadar belediyemiz mali hizmetler

müdürlüğüne teslim edilecektir.

11- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha