Uludağ Alan Başkanlığı Yönetmeliği yayınlandı

Uludağ Alan Başkanlığı Yönetmeliği yayınlandı
10 Mayıs 2023, 11:16
Kamuoyunda çokça tartışılan Uludağ Alan Başkanlığı’yla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kamuoyunda çokça tartışılan Uludağ Alan Başkanlığı’nın kanunu ve Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bu yılın Ocak ayında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

2 yönetmelik yayınlandı

Uludağ Alan Başkanlığı'na dair 2 yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve esasları Hakkında Yönetmelik ile Uludağ Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yönetmeliklerin metinleri şöyle:

ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Alan Başkanlığı hizmet birimlerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 117 sayılı Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Başkan: Uludağ Alan Başkanını,

ç) Başkanlık: Uludağ Alan Başkanlığını,

d) Danışma Kurulu: Başkanlığa danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere kurulan kurulu,

e) Kanun: 18/1/2023 tarihli ve 7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanunu,

f) Kararname: 117 sayılı Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,

g) Komisyon: Uludağ Alan Komisyonunu,

ğ) Uludağ Alanı: 7432 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve Başkanlığın yetkili ve görevli olduğu alanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başkanlık Teşkilatı ve Görevleri

Başkanlık teşkilatı

MADDE 4- (1) Başkanlık; Başkan ve hizmet birimlerinden oluşur.

Başkan

MADDE 5- (1) Başkanlığın en üst yöneticisi olan Başkan, Başkanlığın genel yönetim ve temsilinden sorumludur.

(2) Başkan, Kanun, Kararname ve diğer mevzuatta kendisine verilen yetki ve görevleri Bakana karşı sorumlu olarak kullanır ve yerine getirir. Başkan, Başkanlık hizmetlerini mevzuat hükümlerine, Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik plana uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Başkanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

Hizmet birimleri

MADDE 6- (1) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a) Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı.

b) Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari Hizmetler Grup Başkanlığı.

Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı

MADDE 7- (1) Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Uludağ Alan planlarını Komisyona sunmak üzere hazırlamak veya ilgili mevzuata göre hazırlatmak ve Komisyonca uygun bulunan planları Bakan Oluruna sunmak, meri planların uygulamasını denetlemek.

b) Uludağ Alan planlarına esas halihazır haritaları ve jeolojik/jeoteknik etütleri yapmak veya ilgili mevzuata yaptırmak.

c) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarını hazırlayarak Komisyona sunmak.

ç) Komisyonun ve Danışma Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

d) Uludağ Alanındaki korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespitini yapmak.

e) Uludağ Alanının korunması ve geliştirilmesine yönelik her türlü araştırma, projelendirme ve eylem planları hazırlamak ve bunların uygulama esaslarını belirlemek ve izlemek.

f) Uludağ Alanında yapılan uygulamaların Komisyonca uygun bulunan plan ve projelere uygunluğunu denetlemek.

g) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ve Komisyon kararlarına aykırı uygulamaların giderilmesini sağlamak ve aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkma veya yıktırma işlemlerini yürütmek.

ğ) Uludağ Alanında 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamı dışındaki araştırma, sondaj, kazı ve diğer bilimsel araştırmaları ve etütleri yapmak veya ilgili mevzuata göre yaptırmak.

h) Uludağ Alanında 2863 sayılı Kanun kapsamında; kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüklerine, koruma, uygulama ve denetim bürolarına ve çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüklerine verilen görev ve yetkileri yürütmek.

ı) Uludağ Alanında bulunan Hazine taşınmazlarının satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin ve kullanma izni gibi işlemler hakkında görüş bildirmek.

i) Uludağ Alanında, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak her türlü plan, proje ve yatırımlara ilişkin izin taleplerini karara bağlamak ve uygulamaları 7432 sayılı Kanun hükümlerine göre denetlemek.

j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari Hizmetler Grup Başkanlığı

MADDE 8- (1) Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari Hizmetler Grup Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Uludağ Alanının tanıtımına yönelik yurt içinde ve yurt dışında her türlü yazılı, görsel ve işitsel eserleri yapmak, yaptırmak, hizmete sunmak ve fikri ve sınai haklarına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

b) Uludağ Alanına ilişkin veri üretmek, ölçme, değerlendirme ve pazar araştırması yapmak, Bakanlıkça talep edilen bilgi, belge ve raporları hazırlamak.

c) Uludağ Alanı içindeki turizm faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Uludağ Alanında turizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak nitelikleri belirlemek ve bu faaliyetleri denetlemek.

d) Uludağ Alanında gerçekleştirilecek turizm amaçlı sportif faaliyetler ile Uludağ Alanına ilişkin işletmecilik faaliyetlerini yapmak, yaptırmak, bunlara izin vermek ve bunları denetlemek.

e) Uludağ Alanında işletilen kış turizmi amaçlı mekanik tesisleri projelendirmek, düzenlemek ve denetlemek.

f) Uludağ Alanında, planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, spor, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı ve tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek ve bu işlemleri ilgili belediye başkanlıkları ile koordine halinde yürütmek.

g) 7432 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi çerçevesinde, Uludağ Alanı içinde yasaklanan fiillerin işlenmesi durumunda verilecek idari para cezalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ğ) Başkanlığa tahsisli taşınmazlar üzerinde, 7432 sayılı Kanunun amaç ve hedefleri doğrultusunda irtifak hakkı kurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

h) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlıkça talep edilen taşınmazların tahsisinin devrine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Uludağ Alanındaki ormanlarda, makilik ve fundalıklarda ve diğer arazi kullanma şekillerinde, koruma ve çok yönlü faydalanmayı esas tutan fonksiyonel orman amenajman planlarına dayanılarak tabiat varlıklarının korunmasını, geliştirilmesini ve devamlılığını sağlayacak teknik faaliyetler yürütmek.

i) Halkla ilişkiler, basın ve medya konusundaki iş ve işlemleri yürütmek.

j) Yürütülen hizmetlere ilişkin yıllık çalışma programı ve stratejik planlamaları yapmak.

k) Uludağ Alanında Başkanlık idari binalarının her türlü proje ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak.

l) Başkanlık personelinin eğitim ve özlük işlemlerini yürütmek.

m) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

n) Uludağ Alanı sınırları içinde ihtiyaç duyulması halinde yapılacak kamulaştırmaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

o) Başkanlığın görev ve faaliyetleri ve idari ihtiyaçları ile ilgili mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, bakım, onarım, satın alma, kiralama, ulaşım, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, belge yönetimi, demirbaş, arşiv, depolama ve sağlık giderleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.

ö) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

p) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Vekâlet

MADDE 9- (1) Başkan ve Grup Başkanları izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme veya diğer nedenlerle görevde bulunamadıkları sürelerde söz konusu görevler vekâleten yürütülür.

(2) Başkana izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme ve görevde bulunmadığı diğer hallerde, öncelikle Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanı vekâlet eder.

(3) Yerine vekâlet edilen göreve başladığı anda vekâlet işlemi kendiliğinden sona erer. Bütün vekâleten görevlendirmeler Başkanın onayına tabidir.

Çalışma grupları

MADDE 10- (1) Başkanlık görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışma ve proje grupları oluşturabilir. İhtiyaç duyulduğu hâllerde diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çalışma gruplarına dâhil edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme yetkisi

MADDE 11- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye ve diğer hizmet birimleriyle iş birliğinin tesis edilmesi ve koordinasyonunun sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Başkan yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Uludağ Alan Başkanlığı Danışma Kurulunun görevleri, çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerinin atanması ve üyeliklerinin sona erdirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair hükümleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 18/1/2023 tarihli ve 7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Başkan: Uludağ Alan Başkanını,

c) Başkanlık: Uludağ Alan Başkanlığını,

ç) Danışma Kurulu: Başkanlığa danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere kurulan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Danışma Kurulu

Danışma Kurulunun oluşumu ve başkanı

MADDE 4- (1) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Alan Başkanı,

b) Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından bir üye,

c) Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinden bir üye,

ç) Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bursa temsilcisi,

d) Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü ya da yardımcısı,

e) Osmangazi Belediye Başkanlığı temsilcisi.

(2) Gerek görüldüğünde Danışma Kurulu toplantısına Başkanlığın daveti ile üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşlarından ve meslek odalarından birer üye katılabilir.

(3) Danışma Kuruluna Bakan onayı ile ayrıca görevlendirme yapılabilir.

(4) Başkan aynı zamanda Danışma Kurulunun da başkanıdır.

Danışma Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi

MADDE 5- (1) Danışma Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu üyesi kurum ve kuruluşlar tarafından görevlendirilir ve Başkanlığa yazılı olarak bildirilir.

Danışma Kurulu üyeliği süresi, üyeliğin sona ermesi

MADDE 6- (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hariç görevlendirilen Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yeni üyeler görevlendirilene kadar mevcut üyeler görevlerine devam eder. Görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması hâlinde, kalan süreyi tamamlamak üzere ilgili kurum veya kuruluş tarafından onbeş gün içerisinde yeni üye Başkanlığa yazılı olarak bildirilir. Danışma Kurulu toplantısına onbeş günden az kalmış olması halinde ise geçici üye görevlendirilerek Başkanlığa yazılı olarak bildirilir.

Danışma Kurulunun görevleri, çalışma usul ve esasları

MADDE 7- (1) Danışma Kurulu, Başkanlığa danışmanlık eder ve tavsiyelerde bulunur.

(2) Başkan, Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Başkanın Danışma Kurulu toplantısına katılamaması halinde, Başkanın görevlendireceği üye toplantıya başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az dört kez olmak üzere gerekli görülen hâllerde Danışma Kurulu Başkanının çağrısı ile toplanır. Toplantı günü, yeri ve gündemi toplantı tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak veya elektronik ortamda Danışma Kurulu üyelerine duyurulur.

(4) Danışma Kurulu üyeleri, Başkanca belirlenen ve kendilerine önceden gönderilen gündemi inceler, görüş ve tavsiyelerini toplantı sırasında sözlü veya yazılı olarak iletirler. Toplantıda gündeme gelen görüş ve tavsiyeler tutanak haline getirilir.

(5) Danışma Kurulunca bilgi, tecrübe ve uzmanlığından yararlanılabileceği düşünülen kişi veya kurum ve kuruluşların temsilcileri toplantıya çağırılabilir veya görüşleri alınabilir.

Danışma Kurulu sekretaryası

MADDE 8- (1) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha