TÜROFED Başkanı Ayık komisyonda konuştu: Bu bir ceza yasası olmamalı

TÜROFED Başkanı Ayık komisyonda konuştu: Bu bir ceza yasası olmamalı
18 Mayıs 2019, 14:36
Turizmi Teşvik Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’ndan geçti. Teklif'teki otellere uygulanacak cezalarla ilgili madde tartışma konusu oldu. Komisyon toplantısında söz alan TÜROFED Başkanı Osman Ayık dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Turizmi Teşvik Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’ndan geçti. Teklif'te yer alan otellere uygulanacak cezalar tartışma konusu oldu. Komisyon toplantısında söz alan TÜROFED Başkanı Osman Ayık dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Cezalar kademelendirilmeli

Kanun teklifindeki birçok düzenlemenin turizm sektörü açısından faydalı ve yararlı olacağını belirten Ayık, şöyle konuştu: " Ama özellikle bu yasa bir teşvik yasasıdır. Dolayısıyla bu teşvik yasası adının altında cezalar konusunda mutlaka bu sektöre de bir ayrıcalık tanınması, bir özel ilgi gösterilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Bu bir ceza yasası olmamalı, bu yasanın özü ve ruhu teşvik yasası olmalı. Onun için de bu cezaların düzenlenmesi konusunda sektörün bütün özelliklerini dikkate almak lazım, kapasiteler mutlaka dikkate alınmalı, mevsimsellik özellikleri dikkate alınmalı, özellikle kusur düzeltmelerde sürelerin bir yıla kadar mutlaka uzatılması lazım çünkü birçok kusurun düzeltilmesi zaman alabilir; yıkmanız, yapmanız, yeniden düzeltmeniz gerekir. Cezalar konusunda da bir önerge vererek yasallaşmadan önce bir kademelendirme gibi düzeltme yapılırsa sektörümüz açısından başta Sayın Başkanımıza ve kurul üyelerine de müteşekkir olacağız"

Alpaslan: Cezalar orantılı

TÜROFED Başkanı Ayık'tan sonra söz alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise sektör teklifin daha kademelendirilerek cezalandırmayı öngördüğünü söyledi. Mevcut yasanın ruhunda ve getirilen değişiklikte de önce uyarı cezası, ardından günümüzün koşullarına göre cezalar verildiğini belirten Alpaslan" Bizim burada amacımız, Türkiye turizmi büyürken, Türkiye'de turizm bu kadar hızla gelişirken müşteri memnuniyeti ve sektördeki kurallara uymayan, tabiri caizse, çürük yumurtalara çok fazla imkân ve istismara imkân verilmeyen bir düzenleme… Tabii, Sayın Vekilimiz teklifi veren. Benim kanaatimce orantılı buradaki düzenleme." ifadelerini kullandı.

Turizmi Teşvik Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin para cezalarını düzenleyen 8.ci maddesi şöyle:

: MADDE 8- 2634 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 33- Belge sahibine, aşağıda belirtilen durumlarda ve miktarlarda idarî para cezası uygulanır:

a) 32 nci maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentlerine göre verilen uyarma cezası ve eksikliğin giderilmesi için verilen süreye rağmen, bu süre içinde kusur, aksaklık veya eksikliklerin giderilmediğinin tespiti veya verilen uyarma cezasının tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı bentlere göre yeni uyarma cezasını gerektiren kusur, aksaklık veya eksikliklerin tespiti halinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

b) 32 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre verilen uyarma cezasına rağmen otuz gün içerisinde yanıltıcı tanıtıma son verilmemesi halinde on dört bin Türk lirası idarî para cezası.

c) Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hallerinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

d) Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

e) Konaklama tesislerinde, işletme tarafından taahhüt edilmesine rağmen müşterinin konaklatılmaması veya bu hizmetin yakın çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir işletmede verilmesinin sağlanmaması hallerinde hizmetin sağlanamadığı her bir oda için sekiz bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

f)Bakanlığa bilgi verilmeksizin yatırım veya işletmenin tümünün devredilmesi, kiraya veya işletmeciye verilmesi hallerinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

g) İşletme sahibi veya sorumlusu ya da personelin kastı veya ihmali nedeniyle müşteriye karşı suç işlendiğinin yargı kararı ile tespiti halinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

h)Deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür ve kapasiteye aykırı olarak faaliyette bulunması halinde onbin Türk lirası idari para cezası.

ı) Turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan işletmenin Bakanlıkça belirlenen koşullara aykırı olarak faaliyette bulunması halinde onbin Türk lirası idari para cezası.

i) Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması halinde fazladan alınan ücretin yirmi katı idarî para cezası. Turizm işletmesi belgesi olmaksızın faaliyette bulunan deniz turizmi araçları İşletmecileri ile izinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan turizm işletmecilerine onbin Türk lirası idari para cezası verilir. Birinci fıkranın

(i) bendi hariç, bu maddede belirtilen idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir."

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha