Turizm amaçlı konutlar yönetmeliğinde değişiklik!

Turizm amaçlı konutlar yönetmeliğinde değişiklik!
30 Mayıs 2024, 08:41
Konutların turizm amaçlı kiralanması faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Konutların turizm amaçlı kiralanması faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı.

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “yüzme havuzu gibi hizmetlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az ikisinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “otuz gün” ibaresi “altmış gün” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “denetim” ibaresi “yerinde inceleme” şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yapılan incelemede 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde, belge sahibine eksikliklerini giderebilmesi için on beş gün süre verilir. Bu süre sonunda yapılacak denetimde eksikliklerinin giderilmediğinin tespiti halinde, Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi uyarınca idari para cezası uygulanarak tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yeniden on beş gün süre verilir. Bu süre sonunda yapılacak ikinci denetimde de eksikliklerin giderilmediğinin tespit edilmesi durumunda, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca izin belgesi iptal edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2024” ibaresi “31/12/2024” şeklinde, “alışveriş servisi hizmetleri, aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin tamamının verildiği konutlara” ibaresi “alışveriş servisi hizmetlerinin sunulduğu ve aynı parselde aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin verildiği konutlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha