Turizm Ajansı seçimlerinde Bakanlığa YSK yetkisi!

Turizm Ajansı seçimlerinde Bakanlığa YSK yetkisi!
26 Ekim 2019, 14:24
Turizm Tanıtım Ajansı'nın yönetim kurulu seçimlerini de düzenleyen yönetmelikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'na olağanüstü yetki tanındı.

Turizm Tanıtım Ajansı'nın teşkilat ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelikte en dikkat çeken hususlardan birisi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tanınan geniş yetkiydi.

YSK gibi kararları kesin, yargıya gidilemeyecek

Yönetmeliğin Ajans'ın yönetim kurulu üyelerinin seçimleriyle ilgili usul ve esasları düzenleyen 17. maddesinde Kültür ve Turizm Bakanlığına Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gibi yetki tanınması dikkat çekti. Buna göre Ajans yönetim kurulu üye seçimi tamamlandıktan bir gün sonraya kadar seçime itiraz edilebilecek. Seçime yapılacak itirazlar, Bakanlık tarafından incelenecek ve en geç on gün içinde karara bağlanacak. Bakanlığın itirazlarla ilgili vereceği karar kesin olacak. İtiraz edenler Bakanlığın kararını mahkemeye götüremeyecek.

Turizm Tanıtım Ajansı Yönetmeliği'nin yönetim kurulu üyelerinin seçim usul ve esaslarını düzenleyen ilgili maddesi şöyle:

Seçim usul ve esasları

MADDE 19 – (1) Seçimler, elektronik ortamda Ajans bünyesinde yer alan veri tabanından alınan seçme ve seçilme yeterliliğine sahip olanları gösteren güncel listeler esas alınarak ve Bakanlık temsilcisinin gözetiminde yapılır.

(2) İcra Kurulu tarafından, seçim işlemlerini yürütmek üzere Ajans personeli arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan ve bölgeler bazında faaliyet gösteren Seçim Sandık Kurulları oluşturulur ve bunların yedek üyeleri de belirlenir.

(3) Seçim Sandık Kurulu; seçimlerin yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevlidir, görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

(4) İcra Kurulu; en az iki ay önceden seçimin yapılacağı yer ve tarihi, tirajı elli bin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan iki gazetede ve Ajansın internet sayfasında ilan etmek suretiyle seçim çağrısını yapar. Ajansın internet sayfasında ayrıca, veri tabanından alınan seçme ve seçilme yeterliliğine sahip olanları gösteren güncel listeler de on beş gün boyunca duyurulur. İlan süresi içinde bu listelere yapılacak itirazlar, Bakanlık tarafından incelenir ve en geç on gün içinde karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir ve ilgilisine bildirilir. Kesinleşen listeler, seçim tarihi, süresi ve seçime ilişkin diğer hususlar onaylanarak Ajansın internet sayfasında duyurulur. İcra Kurulu, seçime ilişkin çağrıyı ayrıca Bakanlığa bildirir.

(5) Seçime ilişkin duyuru veya itiraz edilmişse itiraz sonucunda verilen karar üzerine yapılan duyuru tarihinden itibaren on beş gün içinde adaylık başvuruları alınır, bu süre sonunda kesinleşen aday listeleri Ajansın internet sayfasında ilan edilir.

(6) Seçim tarihinden üç ay önce temsilcisi seçme ve/veya seçilme yeterliliğine sahip işletmelerde birleştirme, ayırma ve devir gibi hukuki statü değişiklikleri seçim listelerinin oluşturulmasında dikkate alınmaz.

(7) Seçim gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. İlgili bölgede faaliyet gösteren Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislere her belge için bir oy hakkı verilir. Oylar ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, Seçim Sandık Kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır. Danışma Kurulunda üye olarak temsilcisi bulunan Birlik, Federasyon ve Derneklerin her biri seçim süresince bir müşahit bulundurabilir.

(8) Yapılacak seçim sonucunda en fazla oy alan aday Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenir. Yönetim Kurulu üyesi seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday arasında, aynı usulle ikinci tur seçimi yapılır. İkinci turda da oyların eşit çıkması halinde Yönetim Kurulu üyesi kura usulüyle belirlenir. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları bir tutanağa bağlanır ve Ajansın internet sayfasında ilan edilir. Seçime itiraz süresi, seçim sonuçlarının ilanından itibaren bir gündür. Seçime yapılacak itirazlar, Bakanlık tarafından incelenir ve en geç on gün içinde karara bağlanır. Bakanlığın kararı kesindir.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha