TGA'daki değişiklikler Resmi Gazete'de!

TGA'daki değişiklikler Resmi Gazete'de!
10 Kasım 2022, 10:57
Torba Yasa'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile ilgili değişiklikler Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın TGA ile ilgili yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayınlandı. Böylece ‘Türkiye Turizm Tanıtım ve geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın Dair Yönetmelik’ yürürlüğe girdi.

Bakan TGA yönetiminden çıkarıldı Bakan Yardımcısı Başkanlık yapacak

TGA Yönetiminde yapılan en değişikliklerden birisi Kültür ve Turizm Bakanı'nın TGA yönetiminden çıkarılması oldu. Bakan'ın yerine Bakan Yardımcısı, Bakan Yardımcısının yerine de Tanıtma Genel Müdürü getirildi.

Yönetim Kurulu üye sayısı 11'e çıkarıldı

TGA en az 3 ayda bir kez olmak üzere en az 11 üyenin katılımı ile toplanacak.

Oy kullanabilecek konaklama tesisleri

Konaklama tesislerini temsil edecek üyelerin seçiminde Bakanlıktan turizm belgeli basit konaklama turizm işletme belgeli tesisleri ile Bakanlık turizm veya kısmi turizm işletmesi belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesisleri, Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletmesi belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin yetkili temsilcisi oy kullanacak. Aday olabilmek için temsil edilecek bölgedeki toplam yatak kapasitesinin yüzde 10’unun imzası alma zorunluluğunda değişiklik yapılmazken, vekaleten oy kullanma da yasaklandı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın Dair Yönetmelik'in tam metni şöyle:

MADDE 1- 26/10/2019 tarihli ve 30930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dokuz” ibaresi “on bir” şeklinde, “Bakanın” ibareleri “Bakan Yardımcısının” şeklinde, “Bakan Yardımcısı” ibaresi “Bakanlık Tanıtma Genel Müdürü” şeklinde ve aynı fıkranın beşinci cümlesinde yer alan “beş” ibaresi “sekiz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bakan” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Yardımcısı” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “en az dört kez olmak” ibaresi “üçten az olmamak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin temsili

MADDE 14- (1) Yönetim Kurulu üye seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için, Bakanlıktan turizm belgeli basit konaklama turizm işletme belgeli tesisleri ile Bakanlık turizm veya kısmi turizm işletmesi belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesisleri, Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletmesi belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin yetkili temsilcisi olunması şartı aranır.

(2) Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin temsilini sağlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olacak adaylarda, 6 ncı maddede belirtilenlere ilave olarak;

a) Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin yetkili temsilcisi olunması,

b) Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletme belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesislerinin coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere, her bir adayın bölgedeki Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli konaklama işletmelerinin yatak sayısının toplamda en az onda biri oranına sahip işletmeler tarafından aday olarak gösterilmesi,

c) Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletme belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin temsilini sağlamak üzere her bir adayın ülke çapındaki tüm bu işletmelerin en az onda biri tarafından aday olarak gösterilmesi,

ç) Daha önce Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmemiş olunması,

d) Turizm payı borcunun bulunmaması, şartları aranır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “İlgili bölgede faaliyet gösteren Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislere” ibaresi “Bakanlıktan turizm belgeli basit konaklama tesisleri ile Bakanlık turizm veya kısmi turizm işletmesi belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesisleri, Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletmesi belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesislerine” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki adayların seçiminde ülke genelinde oy kullanılır. Başka bir tesis adına vekaleten de olsa oy kullanılamaz.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha