Gümüş Otel satılıyor

Gümüş Otel satılıyor
13 Ağustos 2020, 11:38
Mülkiyeti Gümüşhane İl Özel İdaresine ait olan ve önce kiraya verilmesi kararlaştırılan otel satılığa çıkarıldı.

Gümüşhane İl Genel Meclisi, Ocak ayı toplantısında Cumhuriyet Caddesinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Gümüş Otel’in 10 yıllığına kiraya verilmesini kararlaştırılmıştı.

70 yataklı

1968 yılında 2,5 dönüm alana yapılan tesis 37 oda ve 70’e yakın yatak kapasitesi, parkı, bahçesi, restoran ve kafeteryasıyla şehre uzun yıllardır hizmet veriyordu. 2003 yılından beri kiraya verilen otelin son kiracısının şartları yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmesinin feshedilerek alacakların tahsili için icra davası açılmıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda otelin 10 yıl süreyle kiraya verilmesi, otelin doğalgaz dönüşümü, iklimlendirme sistemleri, onarım, tefrişat ve mefruşat yenileme işlerinin tamamının bedelsiz olarak yüklenici tarafından karşılanması ve onarım süresince kira alınmaması kararı oy birliğiyle alınmıştı.

29.4 milyon liraya satışa çıkarıldı, ihale 25 Ağusos'ta

Gümüşhane İl Özel İdaresi oteli kiraya vermekten vazgeçerek satışa çıkardı. Otel için 29 milyon 400 bin lira kıymet biçildi. Otelin satış ihalesi 25 Ağustos Salı saat 14.00'te Hasanbey Mahallesi, İl Genel Meclisi Binası, İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İhale'ye girebilme şartları şöyle:

a) Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 27. Maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,
b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
c) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek Kişiler İçin)
d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgah belgesini (Gerçek Kişiler İçin)
e) Noter Tasdikli imza sirkülerini,
f) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
g) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
i) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
j) Vekaleten ihalaye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Taşınmaz Satış İhalesine teklif verecekler; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, ihale zarfını yukarda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 25.08.2020 tarihinde Salı günü ihale saatine kadar, Hasanbey Mahallesi, İl Genel Meclis Binası, Encümen Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
Bilgi İçin: Yenimahalle, Gümüşhane İl Özel İdaresi Hizmet Binası İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Telefon: 0 456 213 10 31 Dahili:264 Gökhan DAYAN Faks: 0 456 213 37 44 www.gumushaneozelidare.gov.tr
İlan Olunur.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha