Çanakkale'de otel vasıflı taşınmaz satışa çıkarıldı

Çanakkale'de otel vasıflı taşınmaz satışa çıkarıldı
20 Ağustos 2022, 08:58
?Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Behramkale Köyü'nde bulunan otel vasıflı taşınmaz 39.5 milyon TL muhammen bedel ve ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ihale duyurusu şu şekilde yer aldı:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresinden:

1- Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi, saati, muhammen bedeli,

geçici teminatı ve vasfı belirtilen taşınmaz satış ihalesi, Barbaros mahallesi, Atatürk Caddesi No:

215 adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda 2886 Sayılı

Kanunun 36. maddesi (Kapalı Teklif İhale) uyarınca satılacaktır.

2- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No:

215’de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

3- İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

- Gerçek kişilerde T.C vatandaşı olmak;

a) İç Zarfa konacak belgeler

1- Teklif Mektubu

b) Dış zarfa konacak belgeler

1- İç zarf

2- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekalatname,

3- İkametgah belgesi

4- Nüfus kayıt örneği

5- Geçici Teminat (Çanakkale T.C. Ziraat Bankası Kordon Şubesindeki TR44 0001

0008 1312 1575 9250 02 idare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya

bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)

6- İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi.

- Tüzel kişilerde;

a) İç Zarfa konacak belgeler

1- Teklif Mektubu

b) Dış Zarfa konacak belgeler

1- İç Zarf

2- Tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini,

3- 2022 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter

onaylı örneğini,

4- Noter onaylı imza sirküleri

5- Geçici teminat. (Çanakkale T.C. Ziraat Bankası Kordon Şubesindeki TR44 0001

0008 1312 1575 9250 02 İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya

bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)

6- İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi.

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul

edilebilecektir.)

4- Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vb. giderler alıcıya aittir.

5- İstekliler teklif mektuplarının havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 12:00’ye kadar

Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

6- Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha