Balıkesir'de turizm imarlı taşınmaz satışa çıkarıldı

Balıkesir'de turizm imarlı taşınmaz satışa çıkarıldı
28 Temmuz 2022, 00:59
Mülkiyeti Balıkesir Dursunbey Belediyesi'ne ait olan taşınmaz kapalı teklif usulü ihaleye çıkarıldı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ilanda imar kullanım amacı Ticaret + Turizm Alanı olan 6.828,36 metrekare yüzölçümüne sahip olan taşınmaz 9.5 milyon TL muhammen bedel ve 285 bin TL geçici teminatla 10 Ağustos 2022 tarihinde ve saat 14.00'da ihaleye çıkacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de ihaleyle ilgili şu bilgiler yer aldı:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Balıkesir İli Dursunbey Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Dursunbey Belediyemize ait yukarıda, tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen taşınmazın 2886

sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi kapsamında, şartname esasları dâhilinde Kapalı Teklif Usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1- İdarenin Adı : Dursunbey Belediye Başkanlığı

a) Adresi : Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No: 20/B Dursunbey/BALIKESİR

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 266 662 36 62 Dahili: 160-164 Fax: 0 266 662 19 28

c) Elektronik Posta Adresi : emlak@dursunbey.bel.tr

2- İhale Konusu Taşınmaz

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yukarıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazın satışı

b) Yerleri : Dursunbey İlçesi Akbaşlar Mahallesi 170 ada 1 parsel

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dursunbey Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati : 10.08.2022 Çarşamba Günü Saat: 14.00’te

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2022 yılı içinde alınmış,

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son

durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı

verilmesi zorunludur.

ı) Dursunbey Belediyesine borcu olmadığına dair İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) ve (j) bentlerinde yer alan belgelerle

birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını

gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

j) 2886 sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.

k) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

5- İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.500,00-TL (Bin Beşyüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak

görülebilir.

6- Başvuru dosyaları 10.08.2022 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Dursunbey Belediyesi Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim

edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan

istekli tarafından ödenecektir.

8- Dursunbey İlçesi Akbaşlar Mahallesi 170 ada 1 parselin, satış bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi en az %40’ ı peşin kalanı 8 eşit taksit

halinde sözleşme tarihinden itibaren 1’er ay (30 gün) arayla olmak üzere de ödenebilir. Taksitli satış olması halinde de satış bedelinin kalan meblağsına

yürürlükteki Merkez Bankası Politika faiz oranı üzerinden vade farkı uygulanacak olup, taksitli satış sözleşmesi düzenlenecektir.

Ödeme şartlarına ve satış işlemlerine ilişkin hükümler İhale Şartnamesinin 22. maddesinde düzenlenmiştir.

9- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha