3 yıldızlı termal tesis ihale yoluyla kiraya verilecek

3 yıldızlı termal tesis ihale yoluyla kiraya verilecek
07 Ağustos 2020, 01:09
Amasya'da 3 yıldızlı termal tesisin kiramala ihalesi yapılacak. İşte kiralanacak tesisle ilgili muhammen bedel, kiralama süresi ve ihale tarihi...

Resmi Gazate'nin bugünkü sayısında yer alanı ilan detaylar şöyle:

3 YILDIZLI TERMAL TESİSLERİN KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Amasya İli Hamamözü Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - Mülkiyeti Hamamözü Belediyesine ait Amasya İli, Hamamözü İlçesi, Arkutbey Mahallesi, Şehit Metin Abdullah Özışık Sokak, No:2 adreste, 66 ada, 3865 parsel üzerinde bulunan 3 Yıldızlı Termal Tesisler, (5 adedi suit olmak üzere 63 oda 136 yatak kapasiteli 200 kişilik restoran 150 kişilik konferans salonu bay ve bayan ayrı ayrı olmak üzere Türk hamamları kür havuzları kapalı yüzme havuzları tedavi üniteleri oyun salonu, kütüphane ve kafeterya bölümlerinden oluşan) 14.016,00 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesi a. bendi gereğince Kapalı Teklif Usulünde artırım uygulanarak aşağıdaki bilgiler dahilinde kiralama ihalesi yapılacaktır.

Kiraya Verilecek 3 Yıldızlı Termal Tesisler ve İhale Bilgileri ; Mahalle, Ada, Parsel Bilgileri : Arkutbey Mahallesi, 66 Ada, 3865 Parsel,

Muhammen Bedel (126 Aylık Kira Bedeli) : 5.040.000,00 TL.+KDV. Geçici Teminat Oranı ve Miktarı : Muhammen Bedelin % 3 ü oranında olup 151.200,00 TL dir.

Kira Süresi : 10 Yıl 6 Ay (126 Ay)

İhale Tarihi ve Saati : 21.08.2020 Cuma Günü Saat :14:00

İhalenin Yapılacağı Yer : Amasya İli, Hamamözü İlçesi, Arkutbey Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2 adresinde bulunan Hamamözü Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Zemin Kat Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesi a. Bendi Kapalı Teklif Artırma Usulü.

MADDE 2 - İhaleye ait şartname, 20.08.2020 Perşembe günü saat 17.00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 (Beşyüz)TL. bedel ile satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

MADDE 3 – İhaleye katılacak olanlar, 2886 Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine göre hazırlanacak ihale belgelerini ve ihale tekliflerini 21.08.2020 Cuma Günü saat 14:00’a kadar Belediyemiz Encümenine (İhale Komisyonu) teslim edecektir.

MADDE 4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır;

1) İstekli Gerçek Kişi ise;

a) Türkiye’de kanuni ikametgâhının olması.

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, (Türkiye’de tebligat için adres gösterecektir.)

c) Nüfus cüzdanı, cüzdan fotokopisi.

2) İstekli Tüzel Kişi ise;

a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Tüzel kişilerin, Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi.

3) Ortak Girişim ise: Tüm ortaklarca imzalanmış noter onaylı ortaklık sözleşmesi, ortakların tebligat adresleri, kimlik belge fotokopileri, ortakların noter onaylı imza sirküleri.

4) İstekliler Adına Vekaleten Katılma Halinde;

a) İstekli veya İstekliler adına ihaleye katılması halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri vermesi.

5) Tüm İsteklilerden;

a) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,

b) Muhammen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat, (2886 sayılı yasanın 26. maddesine belirtilen esaslara göre düzenlenmiş).

c) İhaleye iştirak edecekler tarafından her sayfası imzalanmış şartname.

d) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ilan tarihi itibari ile vadesi geçmiş borcu olmadığına dair alınmış belge.

e) İhale mevzuatı hükümlerince kesinleşmiş SGK pirim borcu olmadığına veya borcun taksitlendirilmiş olduğunu gösteren ihale tarihinden önceki 3 ay içerisinde düzenlenmiş belge veya barkotlu internet çıktısı.

f) İlgisine göre düzenlenmiş noter onaylı imza sirküleri, vergi kaydı, kayıtlı bulunduğu meslek odası veya sicilinin kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasına kaydının gösteren belgeler.

g) Vergi borcu olmadığına dair ihale tarihinde geçerlilik süresi dolmamış belge.

h) İhale yasaklısı olmadığına dair belge veya beyan.

ı) İhale şartnamesine uygun teklif zarfı.

MADDE 5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

MADDE 6 - İdare ihaleyi yapıp, yapmamakla serbesttir.

İLAN OLUNUR.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha